Iwwert eis

Dëst ass d’Internetsäit vun der Elterevereenegung Ëlwen.

Wëll mir leider, wéint Ännerungen vum Dateschutz u keng Daten vun de SchülerInnen aus der Grondschoul vun Ëlwen méi kommen, kënne mir NET méi eist traditionellt Bichelchen zur Schoulorganisatioun erausbréngen 🙁
Dowéinst musse mir direkt Reklamm maachen an hoffen dat vill Elteren eis Aktivitéiten duerch de Kaf vun enger Memberskaart wärten ënnerstëtzen.

Dëst geet lo och per DIGICASH, oder duerch Iwwerweisung op eise Kont.

Hei eise neie Flyer, iwwert eis:
APE_Elwen_Flyer_Virstellung_Nov2018_def